Kamu personeli seçme sınavı için sizler için hazırladığımız kpss tarih soruları tam 111 sorudan oluşmaktadır. Kaymakamlıkta, kpss’de ve diğer görev yükselme sınavlarında çıkan ve çıkma olasılığı olan soruları sizler için derledik, umarım faydamız dokunur iyi çalışmalar dileriz.

KPSS Tarih Soruları

Soru 1- Göktürk Devleti en geniş sınırlarına hangi hükümdar dönemimde ulaştı?

Cevap: Mukan Kağan

Soru 2- Uygur Alfabesi kaç harflidir?

Cevap: 18

Soru 3- Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü kişi sayısında mezarına dikilen heykellere ne denir?

Cevap: Balbal

Soru 4- Uygurlar döneminde yapılan duvar resimlerine ne denir?

Cevap: Fresk

Soru 5- Eski Türklerde ölülerin eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezar?

Cevap: Kurgan

Soru 6- Türklerde madeni parayı ilk kim basmıştır?

Cevap: Türgeşler

Soru 7- İlk medrese yapan ve ilk öğrencilere burs veren devlet?

Cevap: Karahanlılar

Soru 8- Dünya’nın ilk üniversitesi sayılan medrese?

Cevap: Nizamiye medresesi

Soru 9- Türkiye Selçuklularında ilk madeni parayı kim bastırmıştır?

Cevap: I.Mesut

Soru 10- Türkiye Selçuklularında ilk altın parayı kim bastırdı?

Cevap: 2.Kılıçarslan

Soru 11- Sibernetiğin kurucusu kimdir?

Cevap: El Cezeri

Soru 12- İlk Osmanlı parasını kim bastırmıştır?

Cevap: Osman Bey (bakır para)

Soru 13- Osmanlının ilk fethettiği toprak parçası?

Cevap: Karacahisar

Soru 14- İlk gümüş para hangi padişah tarafından basıldı?

Cevap:  Orhan Bey

Soru 15- Osmanlı ilk topu hangi savaşta kullandı?

Cevap: 1.Kosova

Soru 16- İstanbulu 4 kez kuşatan padişah kimdir?

Cevap: 1.Beyazıd

Soru 17- İstanbul’u almak için Anadolu hisarını kim yaptırdı?

Cevap: 1.Beyazıd

Soru 18- Fetret devrini sona erdiren ve Osmanlı da ikinci kurucu olarak adlandırılan padişah?

Cevap: 1.Mehmet Çelebi

Soru 19- İstanbul kaç günlük kuşatma altında fethedildi?

Cevap: 53

Soru 20- İlk Osmanlı altın parasını bastıran padişah?

Cevap: FATİH SULTAN MEHMET HAN ( 2.MEHMET)

Soru 21- Bağdat Fatihi ünvanı alan padişah?

Cevap: 4.Murat

Soru 22- İlk kez denk bütçeyi hazırlayan, ilk modern bütçeyi oluşturan kimdir?

Cevap: Tarhuncu Ahmet Paşa

Soru 23- Mühendishane-i Bahr- Humayün deniz mühendis hanesi kim kurdu?

Cevap-3.Mustafa

Soru 24- Mühendishane-i Berri- Humayün kim kurdu?

Cevap: 3.Selim

Soru 25- İlk matbaa hangi dönemde geldi?

Cevap: 3.Ahmet

Soru 26- İlk matbaa kimler tarafından ve nereden geldi?

Cevap: İbrahim müteferrika ve Sait Bey tarafından Macaristan’dan getirildi.

Soru 27- Matbaa da ilk basılan eser?

Cevap: Vali Mehmet Efendi’nin Van Kulu Lügati

Soru 28- Osmanlı’da ilk sultan ünvanını kim almıştır?

Cevap: Orhan Bey (Sultanül Gazat)

Soru 29- İlk kez hükümdar yetkileri bir sözleşme ile sınırlandırılmıştır?

Cevap: 2.Mahmut( Sened-i ittifak)

Soru 30- Padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?

Cevap: Vezir-i Azam ( Başbakan günümüzün de )

Soru 31- Osmanlı da ilk bütçe yapan padişah?

Cevap: Orhan Bey

Soru 32- Seyfiye sınıfında kimler olur?

Cevap: Yönetici ve Askeri birimler

Soru 33- İlmiye sınıfında kimler bulunur?

Cevap: Eğitim, hukuk ve din

Soru 34- Kalemiye sınıfında kimler bulunur?

Cevap: Divan Katibi, Nişancı, Vakanüvis, Defterdar

Soru 35- Salyaneli eyaletler?

Cevap: İltizam sistemi ile vergi alınmak ile birlikte, merkezden uzak yerlerdir.

Soru 36- Salyanesiz eyaletler?

Cevap: Merkeze yakındır ve tımar sistemi uygulanır

Soru 37- Darülşafaka Nedir?

Cevap: Çocuk yurtları

Soru 38- Darüleytam nedir?

Cevap: Yetim yurdu

Soru 39- Darülelhan nedir?

Cevap: Konservatuar

Soru 40- Hilal-i Etfal?

Cevap: Çocuk Hastanesi

Soru 41- Paşmaklık nedir?

Cevap: Geliri padişahın annesi ve kızlarına ayrılan topraklardır.

Soru 42- Mukaata Nedir?

Cevap: Geliri doğrudan hazineye aktarılır.

Soru 43- Has Arazi Nedir?

Cevap: Padişahın, vezirin ve şehzadenin sahip olduğu geliri 100.000 akçeden fazla olan arazilerdir.

Soru 44- Tımar Arazi Nedir?

Cevap: Askerlere, din görevlilerine verilen, geliri 20.0000 akçeden az olan topraktır.

Soru 45- Zeamet Arazi Nedir?

Cevap: Geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arası olan arazilerdir.

Soru 46- İlk kağıt para hangi padişah döneminde bastırıldı?

Cevap: Abdülmecit

Soru 47- Kağıt paraya nedir?

Cevap: Kaime

Soru 48- Demir Paraya Nedir?

Cevap: Mecidiye

Soru 49- Çiftbozan nedir?

Cevap: Mazeretsiz bir şekilde 2 yıl üst üste toprağını ekmeyenden alınır. 3. yıl ekmez ise toprak elinden alınır.

Soru 50- İhtisap Nedir?

Cevap: Panayır vergisidir, esnaftan alınır.

Soru 51- Yabancı sermayeli ilk banka?

Cevap- Bank-ı Osmani ( İngilizler tarafından açılmış)

Soru 52- Milli Sermayeli ilk banka?

Cevap- Ziraat Bankası

Soru 53- Medreseye atanan ilk müderris ?

Cevap: Davud’u Kayser

Soru 54-  İptidai Nedir?

Cevap- İlkokul düzeyinde eğitim veren kurum

Soru 55- Rüştiye Nedir?

Cevap- Ortaokul düzeyinde eğitim veren kurum

Soru 56- İdadi Nedir?

Cevap- Lise düzeyinde eğitim veren kurum

Soru 57- Sultani Nedir?

Cevap- İdadilerin üstünde eğitim veren kuruluş

Soru 58- Darülmuallim Nedir?

Cevap-  Erkek öğretmen okulu, Abdülmecid döneminde açıldı.

Soru 59- Darülmualliat Nedir?

Cevap- Bayan öğretmen okulu, yine Abdülmecid döneminde açılmıştır.

Soru 60- Darülmaarif Nedir?O

Cevap- Devlet memuru yetiştiren okul

Soru 61-Darülbedayi Nedir?

Cevap- Tiyatro

Soru 62- Daürlelhan Nedir?

Cevap- Konservatuar

Soru 63- Osmanlı devletinin ilk Şeyhülislamı kimdir?

Cevap- Molla Fenari

Soru 64- Osmanlı Devleti ilk rasathanesi (gözlemevi) kim açmıştır?

Cevap- Takiyüddin Mehmet

Soru 65- Batı tarzında yapılan ilk saray?

Cevap- Dolmabahçe Sarayı

Soru 66- 2.Abdülhamit’in yönetim olarak kullandığı saray?

Cevap- Yıldız Sarayı

Soru 67- Mimar Sinan’ın ilk inşa ettiği cami?

Cevap- Hüsreviye Cami

Soru 68- Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eseri?

Cevap- Haseki Camii

Soru 69- Mimar Sinan’ın çıraklık dönemindeki cami?

Cevap- Şehzade Camii

Soru 70- Mimar Sinan’ın kalfalık dönemindeki cami?

Cevap- Süleymaniye Cami

Soru 71- Mimar Sinan’ın ustalık dönemindeki cami?

Cevap- Edirne Selimiye Cami

Soru 72- Osmanlı’da batı tarzında yapılan ilk cami?

Cevap- Nuru Osmaniye Cami

Soru 73- Olağanüstü durumlarda alınan vergi?

Cevap- Avarız

Soru 74- Köprü, yol ve geçitlerden alınan vergi?

Cevap- Derbent

Soru 75- Bac Nedir?

Cevap- Pazar vergisi

Soru 76- Trablusgarp’ta Derne ve Tobruk komutanı kimdir?

Cevap- Mustafa Kemal

Soru 77- Mustafa Kemal ”Ben size Taarruzu değil ölmeyi emrediyorum ”sözünü hangi savaşta söyledi?

Cevap- Çanakkale Savaşı, Conk  Bayırı

Soru 78- Gizli Antlaşmaları kamuoyuna açıklayan devlet?

Cevap- Rusya

Soru 79- Mondros Ateşkes Ant. imzalayanlar kimlerdir?

Cevap- Rauf Bey- Amiral Arthur

Soru 80- Zararlı Cemiyetler hangiler?

Cevap- Mavi Mira, Kardos, Etnik Eterya, Pontus Rum, Hınçak ve Taşnak

Soru 81- Megali İdea’yı gerçekleştirmek isteyen cemiyet?

Cevap- Mavri Mira

Soru 82- Ermeni devleti kurmayı düşünen cemiyet?

Cevap- Hınçak ve Taşnak

Soru 83- Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler?

Cevap- Wilson ilkeleri, İngiliz Muhipleri, Sulh Selameti, Teali İslam, Kürt Teali, Hürriyet ve itilaf

Soru 84- Milli Mücadelenin ilk gazetesi nedir?

Cevap- İrade-i Milliye

Soru 85- TBMM’nin çıkardığı milli mücadele gazetesinin adı nedir?

Cevap- Hakimiyet-i Milliye

Soru 86- Mustafa  Kemal ve Ali Fethi Okyar’ın ortak çıkardığı gazete nedir?

Cevap- Minber

Soru 87- İstiklal Marşını yayınlayan gazete?

Cevap- Açıksöz

Soru 88- TBMM’nin ilk siyasi başarısı ilk imzaladığı ant?

Cevap- Gümrü Antlaşması

Soru 89- TBMM’yi ilk tanıyan devlet?

Cevap- Ermenistan

Soru 90- TBMM’yi ilk tanıyan İslam ülkesi?

Cevap- Afganistan

Soru 91- İlk defa Türkiye adı hangi antlaşmada geçmiştir?

Cevap- Gümrü Antlaşması

Soru 92- Antep Savunması komutanı kimdir?

Cevap- Şahinbey

Soru 93- Adana savunası komutanı kimdir?

Cevap- Yüzbaşı osman (Tufan Bey)

Soru 94- İSTİKLAL MARŞI ilk hangi savaşta okunmuştur?

Cevap- 2.İNÖNÜ savaşıdır.

Soru 95- Mustafa Kemal 2.inönü savaşından sonra hangi sözü söylemiştir?

Cevap- ”Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus tarihini de yendiniz”.

Soru 96- Mustafa Kemal hangi savaş devam ederken Maarif (öğretmenler) kongresini toplamıştır?

Cevap- Eskişehir- Kütahya savaşları

Soru 97- Lozan Konferansına giden delegeler?

Cevap- İsmet İnönü- Dr.Rıza Nur- Hasan Saka

Soru 98- Balkan Antantına katılan devletler?

Cevap- Türkiye- Yunanistan- Yugoslavya- Romanya

Soru 99- Sadabat Paktı katılan devletler?

Cevap- Türkiye- İran- Irak- Afganistan

Soru 100- Hayat Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

Cevap- Tayfur Sökmen

Soru 101- Hayat Cumhuriyeti’nin ilk Başkanı kimdir?

Cevap- Abdurrahman Melek

Soru 102- Son halife kimdir?

Cevap- 2.Abdülmecit Efendi

Soru 103- Atatürk dönemi Genelkurmay Başkanları kimlerdir?

Cevap- İsmet İnönü- Fevzi Çakmak

Soru 104- Türkiye Cumhuriyeti ilk diyanet başkanı kimdir?

Cevap- Rıfat Börekçi

Soru 105- İlk kadın belediye başkanı kimdir?

Cevap- Sadiye Hanım( Artvin)

Soru 106- İlk seçilmiş kadın muhtar kimdir?

Cevap- Gül Esin

Soru 107- Atatürk soy ismini kim önermiştir?

Cevap- Naim Ülkü Onat

Soru 108- Atatürk’ün hayatını etkileyen 4 şehir?

Cevap- Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya

Soru 109- Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?

Cevap- Şam 5.ordu

Soru 110 – İsmet İnönü’nün davet edildiği konferans?

Cevap- Kahire Konferansı

Soru 111- Arap Baharı hangi ülkede başladı?

Cevap- Tunus

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!

GÖNDER